فقط برای تو......

کسی که باورت داره همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوست داره...

زندگی وقتی قشنگه که در کتاب قانون آن اصل معرفت ماده محبت و تبصره

عشق نوشته شده باشد...

وفارا از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد نه از زنبور که وقتی

از گلی خسته می شود سراغ گلی دیگر می رود...

غربت را نباید در الفبای شهر غریب جست و جو کرد.همین که عزیزت نگاهش را

به طرف دیگری کرد،تو غریبی...

انتظار سخت است،فراموش کردن هم سخت است اما اینکه ندانی باید

انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سخت تر است...


 هادی 500

/ 2 نظر / 10 بازدید