قانون بیومکانیک نیوتن

قانون بیومکانیک نیوتن : 
نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد. 
                                                                                         هادی 500
/ 0 نظر / 13 بازدید