گواهینامه...شوخی

یارو میره واسه گواهینامه هی رد میشده

افسره بهش میگه یه سوال میپرسم جواب دادی قبولی

اون چیه که چهار تا چرخ داره و دنده و فرمون؟

مانی:خب ماشینه دیه

افسر:نه نشد،نگفتی پیکانه؟پرایده؟بنزه؟

سوال دوم:اون چیه هیجده تا چرخ داره ، بار میبره ، سنگینه؟

مانی:خب تریلیه دیه

افسر:نه نشد،نگفتی ولوو یا اسکانیاس ک میگه ردی برو

مانی :من مشه یه سوال کنم؟

اون کیه کنار خیابون وایساده ، خفن آرایش کرده ، زیر مانتوشم هیچی نپوشیده؟

افسر:خب معلومه جــــ... س

مانی:نه دیه نشد، نگفدی ننته؟آجیته؟عمته؟خنده

/ 0 نظر / 9 بازدید